Freelancer: nsotelo
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Cue Bluetooth Headphone Logo

Another design with bluetooth signals alongside typography. I hope you like it.

Bài tham dự cuộc thi #142 cho Design a Logo for a bluetooth headphone
Bài tham dự #142

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.