Freelancer: Fiza06
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

URCC - Upper Room Christian Cathedral.

I have used basic shapes creatively to give an image of a cross. Looking forward to work for you, thanks !


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    38
                   cho                     Design a Logo for a church
Bài tham dự #38

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.