Freelancer: emonk17
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Student Loan Tutorials or SLT

please provide your feedback,

Bài tham dự cuộc thi #8 cho Design a Logo for a company
Bài tham dự #8

Bảng thông báo công khai

  • thelarrymorrison
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 4 năm

    Its okay you followed my instructions, but it kind of looks like it is for a sports team

    • cách đây 4 năm