Freelancer: ToDo2ontheroad
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

revised logo

Changed the colors and the font, please provide feedback if you want anything else

Bài tham dự cuộc thi #113 cho Design a Logo for a company
Bài tham dự #113

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.