Freelancer: IonutCosman
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Kubiq Room Logo

Hello, I edited the octopus from the logo to look more like a maze. Waiting for you feedback. Thank you!

Bài tham dự cuộc thi #154 cho Design a Logo for a company
Bài tham dự #154

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.