Freelancer: edso0007
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

DESIGN LOGO

Hello friend, follows new design logo, with background and another in .png, art in best resolution you will be passed so choose the winner. I'm waiting for your feedback.

Bài tham dự cuộc thi #7 cho Design a Logo for  a high end escort agency
Bài tham dự #7

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.