Freelancer: kazierfan
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Changed as you said !!

Fonts, colors anything can be changed. Thanks. :)

Bài tham dự cuộc thi #13 cho Design a Logo for a high tech startup
Bài tham dự #13

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.