Freelancer: Ichneumon
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

The Etiology Group

Combining the striations of the sonograph with the medical cross in a simple, elegant design


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    43
                   cho                     Design a Logo for a medical technology company
Bài tham dự #43

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.