SzalaiMike Avatar

Các bài tham dự của SzalaiMike

Cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle

 1. Á quân
  số bài thi 97
  Bài tham dự #97 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #97 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 96
  Bài tham dự #96 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #96 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #73 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 124
  Bài tham dự #124 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 123
  Bài tham dự #123 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 114
  Bài tham dự #114 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #114 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 113
  Bài tham dự #113 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #113 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 112
  Bài tham dự #112 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #112 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 111
  Bài tham dự #111 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #111 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 110
  Bài tham dự #110 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #110 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 109
  Bài tham dự #109 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #109 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 108
  Bài tham dự #108 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #108 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #75 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 74
  Bài tham dự #74 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #74 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  0 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 63
  Bài tham dự #63 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #63 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  0 Thích
 16. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #35 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #35 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  0 Thích
 17. Á quân
  số bài thi 122
  Bài tham dự #122 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  0 Thích
 18. Á quân
  số bài thi 72
  Bài tham dự #72 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #72 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  0 Thích
 19. Á quân
  số bài thi 65
  Bài tham dự #65 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #65 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Bị từ chối
  1 Thích
 20. Á quân
  số bài thi 64
  Bài tham dự #64 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #64 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Bị từ chối
  0 Thích
 21. Á quân
  số bài thi 62
  Bài tham dự #62 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #62 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Bị từ chối
  0 Thích
 22. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #36 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #36 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Bị từ chối
  0 Thích
 23. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Đã rút