helenasdesign Avatar

Các bài tham dự của helenasdesign

Cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle

 1. Á quân
  số bài thi 95
  Bài tham dự #95 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #95 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #95 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #95 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #95 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #95 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #95 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 93
  Bài tham dự #93 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #93 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 89
  Bài tham dự #89 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 83
  Bài tham dự #83 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #83 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #83 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #83 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #83 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #83 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #83 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 85
  Bài tham dự #85 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 69
  Bài tham dự #69 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #69 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #69 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #69 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 70
  Bài tham dự #70 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #70 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #70 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #70 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Bị từ chối
  1 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 87
  Bài tham dự #87 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 84
  Bài tham dự #84 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #84 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Bị từ chối
  1 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 82
  Bài tham dự #82 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Bị từ chối
  1 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 80
  Bài tham dự #80 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #80 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Bị từ chối
  1 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 79
  Bài tham dự #79 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #79 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Bị từ chối
  1 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 78
  Bài tham dự #78 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #78 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Bị từ chối
  1 Thích
 16. Á quân
  số bài thi 77
  Bài tham dự #77 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Graphic Design Bài thi #77 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Bị từ chối
  1 Thích
 17. Á quân
  số bài thi 68
  Bài tham dự #68 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
  Đã rút