Freelancer: sambestwick
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

SAUCE

Vibrant and brand stands out. Easy to carry across a range using colour differentiation and illustrations.

Bài tham dự cuộc thi #107 cho Design a Logo for a new Sauce / Condiment bottle
Bài tham dự #107

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.