Freelancer: odvoodlx
Chia sẻ:
Báo cáo lượt tham dự

Free floating tree

Tried to convey the feel of free floating nature in the design. Hope you like it...

Bài tham dự cuộc thi #5 cho Design a Logo for a new business
Bài tham dự #5

Bảng thông tin công khai

Chưa có tin nhắn nào.