Freelancer: djmalibiran
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Fenda App Logo

Two cars colliding. "F" for the Red Car "B" for the Blue Car. Font at FendaBenda means fast! The FendaBenda response once it detects car crash. Well, please ask for changes if necessary! :D Thanks

Bài tham dự cuộc thi #168 cho Design a Logo for a new mobile app
Bài tham dự #168

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.