Freelancer: theonlycandle
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

TheOnlyCandle - Fab Logo

This logo is clear and crisp and justifies to the requirement.

Bài tham dự cuộc thi #270 cho Design a Logo for a new mobile app
Bài tham dự #270

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.