Freelancer: vanessaUDo
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

FENDA BENDA

The logo has a simple composition with distinctive elements of the app and harmonious colors.

Bài tham dự cuộc thi #311 cho Design a Logo for a new mobile app
Bài tham dự #311

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.