Freelancer: benson92
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo

Please check the attached logo let me know your valuable comments thank you

Bài tham dự cuộc thi #111 cho Design a Logo for a photography brand
Bài tham dự #111

Bảng thông báo công khai

  • jiameichang
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 3 năm

    hi i am going for a look that it's a shutter but also in some way symbolized a rose. thank you

    • cách đây 3 năm