Freelancer: kazierfan
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Your Desired Logo !!

Two persons helping each other holding their hand - Motive of the icon. Fonts, Colors anything can be changed, just let me know that sir. Thanks. :)


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    34
                   cho                     Design a Logo for a product names Usher
Bài tham dự #34

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.