Freelancer: AnayTripathi
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Kolt

I guess this logo is more young looking. Plus if your brand really becomes a huge success, then your trademark tees with this logo like the Aeropostale and Fitch tees

Bài tham dự cuộc thi #73 cho Design a Logo for a shop
Bài tham dự #73

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.