Freelancer: janvukelic
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

CodeKraft logo

This version represents "framework". Frame is made of brackets used in code and working part is represented with two gears.

Bài tham dự cuộc thi #9 cho Design a Logo for a software education startup
Bài tham dự #9

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.