Freelancer: valeriepaur
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Dolfund 1

Using the image of a dolphin balancing the "o" as a ball. This image is referencing the intelligence/playfulness of the dolphins, and also reaching for goals.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    16
                   cho                     Design a Logo for a start up company
Bài tham dự #16

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.