Freelancer: Orlowskiy
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

The capital letter D in the form of a dolphin

The capital letter D in the form of a dolphin, the rising sun as a symbol of growth, calm sea as a symbol of reliability


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    20
                   cho                     Design a Logo for a start up company
Bài tham dự #20

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.