Freelancer: maniroy123
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo

The concept of this logo has been derived by the Bulls and bears term . A commonly known symbol among the traders . Hope you like it .Looking forward to your comments . Thank you .

Bài tham dự cuộc thi #17 cho Design a Logo for a stock market website.
Bài tham dự #17

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.