Freelancer: mikkomiks
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Version 1 of Taxi Scanner

This is the 1st version that i did on the Taxi Scanner Icon..

Bài tham dự cuộc thi #19 cho Design a Logo for a taxi search app
Bài tham dự #19

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.