Freelancer: strezout7z
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo

the curve dash is the miniature trampoline where the 51 is bouncing off into the air. Hope you like th concept

Bài tham dự cuộc thi #7 cho Design a Logo for a trampoline park
Bài tham dự #7

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.