Freelancer: raquelmb
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

horse logo

I tried to do a continuous line drawing so as to give the impression of an unravelling reel of cotton which reveals the galloping horse.

Bài tham dự cuộc thi #53 cho Design a Logo for a yacht
Bài tham dự #53

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.