Freelancer: TheIconist
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Buch Logo 11

Buch Logo mit intensivem Rot, Flagge in der Ecke und ohne Naht- Was ist besser: Mit oder Ohne Naht?


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    48
                   cho                     Design a Logo for an Android app
Bài tham dự #48

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.