Freelancer: dlexa147
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo

Elegant and modern logo. Hope it like to you and please rate my work.

Bài tham dự cuộc thi #37 cho Design a Logo for an accounting firm
Bài tham dự #37

Bảng thông báo công khai

  • mwclarke3
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 3 năm

    We like it, but are you able to change the colours to a darker green or try red & black, blue & white. Thanks

    • cách đây 3 năm