Freelancer: Freedo88
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Different font

This is two versions with different font. Please let me know do you like it or I should change something.

Bài tham dự cuộc thi #73 cho Design a Logo for an online Leads company!
Bài tham dự #73

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.