Freelancer: naef
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Sweet n Savoury

Sweet n Savoury represents the delicacy thanks to the selected font. In addition to the colors used.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    4
                   cho                     Design a Logo for an online bakery
Bài tham dự #4

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.