Freelancer: gabrielasaenz
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo

Hello.. this is other variation for the logo design, please let me know what you think about it thanks !


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    37
                   cho                     Design a Logo for an online bakery
Bài tham dự #37

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.