Freelancer: BiancaN
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

My Little Lazy Bugs

I have uploaded the banner, the logo and the logo + tagline. I hope you like it.

Bài tham dự cuộc thi #6 cho Design a Logo for childrenswear brand
Bài tham dự #6

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.