gilmur75 Avatar

Các bài tham dự của gilmur75

Cho cuộc thi Design a Logo for company and website

 1. Á quân
  số bài thi 101
  Bài tham dự #101 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for company and website
  Graphic Design Bài thi #101 cho Design a Logo for company and website
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 100
  Bài tham dự #100 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for company and website
  Graphic Design Bài thi #100 cho Design a Logo for company and website
  2 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 115
  Bài tham dự #115 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for company and website
  Graphic Design Bài thi #115 cho Design a Logo for company and website
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 114
  Bài tham dự #114 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for company and website
  Graphic Design Bài thi #114 cho Design a Logo for company and website
  Graphic Design Bài thi #114 cho Design a Logo for company and website
  Graphic Design Bài thi #114 cho Design a Logo for company and website
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 102
  Bài tham dự #102 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for company and website
  Graphic Design Bài thi #102 cho Design a Logo for company and website
  Graphic Design Bài thi #102 cho Design a Logo for company and website
  Graphic Design Bài thi #102 cho Design a Logo for company and website
  Bị từ chối
  2 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 99
  Bài tham dự #99 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for company and website
  Graphic Design Bài thi #99 cho Design a Logo for company and website
  Bị từ chối
  2 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 130
  Bài tham dự #130 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for company and website
  Bị từ chối
  1 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 129
  Bài tham dự #129 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for company and website
  Bị từ chối
  1 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 92
  Bài tham dự #92 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for company and website
  Graphic Design Bài thi #92 cho Design a Logo for company and website
  Graphic Design Bài thi #92 cho Design a Logo for company and website
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 88
  Bài tham dự #88 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for company and website
  Graphic Design Bài thi #88 cho Design a Logo for company and website
  Graphic Design Bài thi #88 cho Design a Logo for company and website
  Bị từ chối
  2 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 86
  Bài tham dự #86 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for company and website
  Graphic Design Bài thi #86 cho Design a Logo for company and website
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 85
  Bài tham dự #85 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for company and website
  Graphic Design Bài thi #85 cho Design a Logo for company and website
  Bị từ chối
  1 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 79
  Bài tham dự #79 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for company and website
  Bị từ chối
  1 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 78
  Bài tham dự #78 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for company and website
  Graphic Design Bài thi #78 cho Design a Logo for company and website
  Graphic Design Bài thi #78 cho Design a Logo for company and website
  Graphic Design Bài thi #78 cho Design a Logo for company and website
  Bị từ chối
  0 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 77
  Bài tham dự #77 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for company and website
  Graphic Design Bài thi #77 cho Design a Logo for company and website
  Graphic Design Bài thi #77 cho Design a Logo for company and website
  Bị từ chối
  0 Thích
 16. Á quân
  số bài thi 74
  Bài tham dự #74 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for company and website
  Bị từ chối
  1 Thích
 17. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for company and website
  Bị từ chối
  1 Thích
 18. Á quân
  số bài thi 71
  Bài tham dự #71 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for company and website
  Bị từ chối
  2 Thích
 19. Á quân
  số bài thi 69
  Bài tham dự #69 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for company and website
  Bị từ chối
  1 Thích
 20. Á quân
  số bài thi 68
  Bài tham dự #68 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for company and website
  Bị từ chối
  1 Thích
 21. Á quân
  số bài thi 67
  Bài tham dự #67 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for company and website
  Bị từ chối
  1 Thích
 22. Á quân
  số bài thi 61
  Bài tham dự #61 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for company and website
  Bị từ chối
  2 Thích
 23. Á quân
  số bài thi 156
  Bài tham dự #156 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for company and website
  Graphic Design Bài thi #156 cho Design a Logo for company and website
  Bị từ chối
  1 Thích
 24. Á quân
  số bài thi 62
  Bài tham dự #62 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for company and website
  Bị từ chối
  0 Thích