Freelancer: mishante
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo with bagger

Two variant with bagger - orange and black. Please comment - do you like it?


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    29
                   cho                     Design a Logo for engineering company
Bài tham dự #29

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.