Bảng thông báo công khai

  • jake4604
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 6 năm

    can you add the .com to this logo on the right side small, super small in dark gray, can you make the slogan look more professional

    • cách đây 6 năm