Freelancer: dulphy82
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Design 5

In this design the colors are matched to pop out the app icon from other icons. Also the logo is unique to this design.

Bài tham dự cuộc thi #12 cho Design a Logo for iPad Application
Bài tham dự #12

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.