Freelancer: AndrewG81
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Sorry for the first entry. I saved in wrong format

Sorry for the first entry. I saved in wrong format

Bài tham dự cuộc thi #3 cho Design a Logo for iglobalvn company
Bài tham dự #3

Bảng thông báo công khai

  • iglobalvn
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 3 năm

    i want remove line " information ..." and change font of "iglobalvn" . Idea : i = internet , global = earth , vn= vietnam country .

    • cách đây 3 năm