Freelancer: juanjenkins
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Luoqi Logo

hi, here is my proposal, hope you like, any changes please feedback.

Bài tham dự cuộc thi #126 cho Design a Logo for luoqi.com.au
Bài tham dự #126

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.