Freelancer: CrazyStagGraphic
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

TV2HD.com Logo

I put a glass effect on the letters and number and I made the tv have a shiny metal effect to it.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    54
                   cho                     Design a Logo for my tv2hd.com
Bài tham dự #54

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.