Freelancer: AsadNouman
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Revised - logo - tech - 4 - inisde

Have a look , This Revised one is the Best..


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    31
                   cho                     Design a Logo for my web blog Inside4Tech.com
Bài tham dự #31

Bảng thông báo công khai

 • arthursychov
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  Better but far from sharp minimalistic. Looks too much graphical

  • cách đây 7 năm