Freelancer: arty5Designs
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo for magnetop

It is an original logo design, associated with a magnet. Used two colors: grey and red, if you wish, I can use other colors or fonts.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    38
                   cho                     Design a Logo for new Brand
Bài tham dự #38

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.