Freelancer: insann
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo

here in modern and simplyfy look, please feedback and rate thank you

Bài tham dự cuộc thi #9 cho Design a Logo for new National USA staffing firm (employment agency)
Bài tham dự #9

Bảng thông báo công khai

  • insann
    insann
    • cách đây 4 năm

    this represent hand give hand and solid logo

    • cách đây 4 năm