Freelancer: fbrand75
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

S ´n B v.2

I thought a round logo could wrap it up quite well. It´s sleek, unique and easy to recognise. I hope you like it.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    47
                   cho                     Design a Logo for new company
Bài tham dự #47

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.