Freelancer: Estudio3551
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Jug Step simple logo

A simple and modern logo. I made it in blue, but the colour can change to adapt to other uses.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    6
                   cho                     Design a Logo for new silicone coffee machine accessory
Bài tham dự #6

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.