Freelancer: schmidtkrisztina
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

ControllerModz logo

My attempt at your logo, a bit different direction from the current logo. First draft, can be altered, refined :)

Bài tham dự cuộc thi #74 cho Design a Logo for or Gaming Company
Bài tham dự #74

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.