Freelancer: Alexandru04
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

New logo!

This is my work and it's only for you! I hope you like it! :D And I hope I will won! :D Sorry typos! :)

Bài tham dự cuộc thi #2 cho Design a Logo for our Cash Back website (Guaranteed Winner)
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.