Freelancer: azkaik
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

new

eye is representing monitoring or checking and athlete within..i think it is describing the meaning of company.please tell what you think

Bài tham dự cuộc thi #53 cho Design a Logo for our Exciting new Sports Technology Startup!
Bài tham dự #53

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.