Freelancer: rockbluesing
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

PBOGlobal logo

Modern, Sustainable feel & lookprofessional design concept . The meaning of Icon symbol is Hidden of word PBO . please give a feedback, I hope you like it . thanks :)

Bài tham dự cuộc thi #243 cho Design a Logo for our NEW Startup
Bài tham dự #243

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.