Freelancer: CasteloGD
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

My approach of what could be your logo

With the classic table clothing pattern on it, a ribbon type tag for the Name, and a beautiful contrast on the colors.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    17
                   cho                     Design a Logo for pizza shop
Bài tham dự #17

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.