Freelancer: CasteloGD
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Pizza Marina

A classic view, following my first entry, just added a more classic color schem to the design, changed the pizza as suggested. Please do not hesitate on sending feedback.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    72
                   cho                     Design a Logo for pizza shop
Bài tham dự #72

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.