Freelancer: ayubouhait
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo for pizza shop

Do lil bit changes on previous logo turn it to round logo.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    80
                   cho                     Design a Logo for pizza shop
Bài tham dự #80

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.